വിശപ്പ്‌

images (6)

തീയ്…പൊള്ളുന്ന തീ
എല്ലാം ദഹിപ്പിക്കും തീയ്
ദേഹം ചുട്ടു പൊള്ളുന്നു
മനസ്സിലാകെ വിഹ്വലത
ബോധം ഉറയ്ക്കുന്നില്ല
കൈകാലുകൾ തളരുന്നു
കണ്ണുകളിൽ ഇരുട്ട് തന്നെ
നെഞ്ചകത്തിൽ നെരിപ്പോട്
കീഴെ അഗ്നിയുടെ താണ്ടവം
തൊണ്ട വരണ്ടു ഉണങ്ങുന്നു
ഉച്ച്വാസം വേദന നിറഞ്ഞു
അസഹ്യമായൊരു വേദന
ഉദരത്തിൻ പായാരമീ വേദന
ദാഹനീരിലൽപ്പ ശമനം പക്ഷെ
ജലമാവിയാക്കി അഗ്നി താണ്ടവം
പൊന്നു വേണ്ട, പണം വേണ്ട,
വീട്, ഭൂമി, സ്വത്തൊന്നും വേണ്ട
നേട്ടങ്ങൾക്ക്‌ സ്ഥാനമില്ല
അഗ്നിയടങ്ങി ശമനം കിട്ടാൻ
ഒരു ചാൺ ഉദരത്തിനായി
ഒരു പിടി അന്നം താൻ വേണ്ടൂ

Advertisements
This entry was posted in കവിതാശകലങ്ങൾ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s