രാത്രി മഴ

unnamed

നിശ്ചലമെന്നുടെ രാത്രി കവർന്നെടുത്ത്
അത്യാഹ്ലാദത്തിന്റെ മാരി ചൊരിഞ്ഞവൾ
എന്തോടുപമിപ്പൂ ഞാനിന്നു മൽസഖീ
നീ തന്നൊരാനന്ദമാത്മ സംതൃപ്തിയും
തപിക്കും തനുവുമായി മടിയിൽ ശയിക്കവേ
കൂന്തലിൽ ഓടും പ്രിയയുടെ വിരലുകൾ
തപ്തമാം മജ്ജയ്ക്ക് കുളിരാകുന്നപോൽ
അർക്കന്റെയാഘാതമേറ്റ തനുവിനും
കാലത്തിനാഘാതമേറ്റ മനസ്സിനും
ശാന്തി ചൊരിഞ്ഞവൾ പെയ്തിറങ്ങീടുന്നു
രാത്രി മഴയവൾ ആർത്തിരമ്പീടുന്നു.

Advertisements
This entry was posted in കവിതാശകലങ്ങൾ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s